​Πιστοποιήσεις

Η Ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 352/τεύχος Β/18-3-05) σχετικά με τη νόμιμη κυκλοφορία καλλυντικών προϊόντων στην Ελληνική Αγορά, αναφέρει ότι για τα καλλυντικά προϊόντα περιποίησης τα οποία παράγονται στην Ελλάδα σε εγκεκριμένο (πιστοποιημένο) εργαστήριο από τον Ε.Ο.Φ., θα πρέπει να υποβάλλεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Φ. το ανάλογο ηλεκτρονικό αίτημα Γνωστοποίησης Κυκλοφορίας του Καλλυντικού Προϊόντος. Επίσης, σαφέστατα ορίζει και την υποχρέωση ύπαρξης του φακέλου πληροφοριών για την αξιολόγηση της ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος, ο οποίος θα πρέπει να τηρείται σε Ευρωπαϊκή χώρα και ο Ε.Ο.Φ. να έχει άμεση πρόσβαση για τον έλεγχο αυτού (Άρθρο 12). Βάσει των παραπάνω, τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών αλλά και περιποίησης του σώματος NATURE, είναι γνωστοποιημένα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ). Παράλληλα, τηρώντας πιστά τον κανονισμό (Νο.1223/2009) για την κυκλοφορία των καλλυντικών προϊόντων στην Ε.Ε., όλα τα προϊόντα περιποίησης NATURE, είναι γνωστοποιημένα και στην Ευρωπαϊκή Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων C.P.N.P. [Cosmetic Products Notification Portal είναι το διαδικτυακό σύστημα κοινοποίησης που δημιουργήθηκε για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα].